Hiến pháp Không số

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Ngày ban hành: 08/12/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Hiến pháp 68-LCT/HĐNN8

Hiến pháp năm 1992

Ngày ban hành: 18/04/1992

Ngày có hiệu lực: 18/04/1992

Hiến pháp 248-LCT

Hiến pháp năm 1980

Ngày ban hành: 19/12/1980

Ngày có hiệu lực: 19/12/1980

Hiến pháp 1-SL

Hiến pháp năm 1960

Ngày ban hành: 01/01/1960

Ngày có hiệu lực: 01/01/1960

Hiến pháp Không số

Hiến pháp năm 1946

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Luật 108/2016/QH13

Luật điều ước quốc tế

Ngày ban hành: 09/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 105/2016/QH13

Luật dược

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 106/2016/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Luật 102/2016/QH13

Luật trẻ em

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Luật 103/2016/QH13

Luật Báo chí

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 100/2015/QH13

Bộ Luật hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 101/2015/QH13

Bộ Luật tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày ban hành: 26/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Ngày ban hành: 23/12/2014

Ngày có hiệu lực: 05/06/2015

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 30/01/2014

Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày ban hành: 23/12/2013

Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 17/07/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Ngày ban hành: 29/03/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ngày ban hành: 24/10/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 23/07/2012

Ngày có hiệu lực: 01/09/2012

Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 25/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 25/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Ngày ban hành: 11/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Nghị quyết 267/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 267/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 10 năm 2016 về phân công công tác đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 05/10/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 236/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 236/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016

Ngày ban hành: 30/08/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 235/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2017

Ngày ban hành: 25/08/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 21/2016/QH14

Nghị Quyết về việc điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Ngày ban hành: 29/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 22/2016/QH14

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ngày ban hành: 29/07/2016

Ngày có hiệu lực: 29/07/2016

Nghị quyết 16/2016/QH14

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 28/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 17/2016/QH14

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 28/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 18/2016/QH14

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Ngày ban hành: 28/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 19/2016/QH14

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016”.

Ngày ban hành: 28/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 20/2016/QH14

Nghị Quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Ngày ban hành: 28/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật luật sư

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH Luật Công an nhân dân

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH Luật giao thông đường thủy nội địa

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH Luật đường sắt

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật giáo dục

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH Luật giáo dục đại học

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015