Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước có : 3694 văn bản

Thông tư 47/2014/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ngày ban hành: 11/12/2014

Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

Thông tư 21/2014/TT-BTP

Thụng tư quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giỳp viờn phỏp lý

Ngày ban hành: 07/11/2014

Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Thụng tư hướng dẫn ghi nhón hàng húa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gúi sẵn

Ngày ban hành: 27/10/2014

Ngày có hiệu lực: 19/12/2014

Thông tư 32/2014/TT-BYT

Thụng tư ban hành danh mục chỉ tiờu thống kờ y tế cơ bản ỏp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xó

Ngày ban hành: 30/09/2014

Ngày có hiệu lực: 20/11/2014

Thông tư 30/2014/TT-BYT

Thụng tư quy định về khỏm bệnh, chữa bệnh nhõn đạo

Ngày ban hành: 28/09/2014

Ngày có hiệu lực: 15/10/2014

Thông tư 31/2014/TT-BYT

Thụng tư quy định bảng tiờu chuẩn đỏnh giỏ về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

Ngày ban hành: 26/09/2014

Ngày có hiệu lực: 26/09/2014

Thông tư 20/2014/TT-BTP

Thụng tư ban hành cỏc biểu mẫu để sử dụng trong quỏ trỡnh ỏp dụng biện phỏp xử lý hành chớnh giỏo dục tại xó, phường, thị trấn, biện phỏp thay thế xử lý hành chớnh quản lý tại gia đỡnh đối với người chưa thành niờn theo quy định của NĐ số 111/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành: 25/09/2014

Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

Thông tư 19/2014/TT-BTP

Thụng tư quy định về nhập, đăng tải, khai thỏc dữ liệu thủ tục hành chớnh trờn Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chớnh và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chớnh

Ngày ban hành: 15/09/2014

Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP

Thụng tư hướng dẫn lập dự toỏn, quản lý, sử dụng và quyết toỏn kinh phớ ngõn sỏch nhà nước bảo đảm cho cụng tỏc xõy dựng văn bản quy phạm phỏp luật và hoàn thiện hệ thống phỏp luật

Ngày ban hành: 14/07/2014

Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP

Thụng tư hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phỏt trang phục của Trợ giỳp viờn phỏp lý

Ngày ban hành: 08/05/2014

Ngày có hiệu lực: 01/07/2014