Cơ quan ban hành: Quốc hội có : 2722 văn bản

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đấu thầu

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đầu tư

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Nghị quyết 32/2016/QH14

Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày ban hành: 23/11/2016

Ngày có hiệu lực: 23/11/2016

Nghị quyết 32/2016/QH14

Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày ban hành: 23/11/2016

Ngày có hiệu lực: 23/11/2016

Nghị quyết 31/2016/QH14

Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về dừng chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Ngày ban hành: 22/11/2016

Ngày có hiệu lực: 22/11/2016

Luật 02/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 18/11/2016 Tín ngưỡng, tôn gióa

Ngày ban hành: 18/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 01/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2016 Đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 17/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

Nghị quyết 28/2016/QH14

Nghị quyết số 28/2016/NQ14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 11/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017