Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội có : 1870 văn bản

Nghị quyết 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN

Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14 - CP - ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày ban hành: 15/06/2017

Ngày có hiệu lực: 15/06/2017

Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 378/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 4/5/2017 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 17/4/2017 về quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Ngày ban hành: 17/04/2017

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Nghị quyết 359/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 359/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày ban hành: 05/04/2017

Ngày có hiệu lực: 05/04/2017

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Nghị Quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

Ngày ban hành: 14/03/2017

Ngày có hiệu lực: 20/05/2017

Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Ngày ban hành: 19/01/2017

Ngày có hiệu lực: 19/01/2017

Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 11/01/2017

Ngày có hiệu lực: 01/03/2017

Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức

Ngày ban hành: 11/01/2017

Ngày có hiệu lực: 01/03/2017

Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 330/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 4/1/2017 về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016

Ngày ban hành: 04/01/2017

Ngày có hiệu lực: 04/01/2017