Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 1945 đến 1950 có : 10 văn bản

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết uỷ nhiệm Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết hoan nghênh thái độ của báo chí và các Đoàn thể Nam bộ

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Hiến pháp Không số

Hiến pháp năm 1946

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chủ quyền quan thuế và ngoại thương của nước Việt nam

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về giấy bạc 500 đồng

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về giấy bạc Việt nam

Ngày ban hành: 08/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị quyết về chính sách ngoại giao với nước Pháp

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách đại đoàn kết của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết Không số

Nghị Quyết về chính sách chung của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ mới

Ngày ban hành: 31/10/1946

Ngày có hiệu lực:

Quyết định Không số

Quyết định truy nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến của ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Quốc hội

Ngày ban hành: 02/03/1946

Ngày có hiệu lực: