Loại văn bản: Sắc lệnh, Năm 1945 đến 1950 có : 788 văn bản

Sắc lệnh 182-SL

Sắc lệnh ấn định thu thuế xuất thuốc lào, thuốc lá và xì gà

Ngày ban hành: 20/12/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 180-SL

Sắc lệnh ấn định những hình phạt đối với những hành vi phá hoại nền tài chính Quốc gia, làm tội thiệt đến giá trị hay làm khó dễ cho sự lưu hành giấy bạc Việt nam

Ngày ban hành: 20/12/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 169-SL

Sắc lệnh sửa đổi Điều 2 và 3 Sắc lệnh số 8-SL ngày 25-2-1949 về việc quản lý bán hàng hoá

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 167-SL

Sắc lệnh uỷ cho Bộ Kinh tế quyền ban hành những thể lệ đặc biệt để ngăn ngừa những luồng thương mại có hại cho dân sinh

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 158-SL

Sắc lệnh định việc bổ dụng cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 157-SL

Sắc lệnh tổ chức toà án nhân dân vùng tạm bị chiếm đóng

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 156-SL

Sắc lệnh toà án nhân dân Liên khu tổ chức

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 155-SL

Sắc lệnh tổ chức toà án quân sự liên khu

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 154-SL

Sắc lệnh ấn định những hình phạt trừng trị việc để tiết lộ bí mật

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 151-SL

Sắc lệnh đặt thể lệ chỉ định các hội thẩm nhân dân và định thành phần toà Phúc thẩm trong trường hợp đặc biệt

Ngày ban hành: 17/11/1950

Ngày có hiệu lực: