Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1945 đến 1950