Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 1951 đến 1960 có : 78 văn bản

Thông tư 33/LĐ-TT

Thông tư hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành bản Điều lệ tạm thời quy định việc tuyển dụng và sử dụng nhân công ở nông thôn của Chính phủ

Ngày ban hành: 17/10/1960

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1164/LĐ-NC

Công văn về việc miễn nghia vụ dân công cho công nhân các xí nghiệp công tư hợp doanh

Ngày ban hành: 08/08/1960

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 1/LĐ-TT

Thông tư về việc quy định những nơi được áp dụng chế độ tăng thù lao cho dân công phục vụ trên miền rừng núi

Ngày ban hành: 02/01/1960

Ngày có hiệu lực: 01/11/1959

Thông tư 21-LĐ-TT

Thông tư hướng dẫn việc tuyển mộ, sử dụng nhân công ở các xí nghiệp công tư hợp doanh

Ngày ban hành: 17/11/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 20/LĐ-TT

Thông tư bổ sung và sửa đổi mới một số điểm về chế độ học nghề theo lối kèm cặp

Ngày ban hành: 03/11/1959

Ngày có hiệu lực: 03/11/1959

Thông tư 8/LĐ-TT

Thông tư quy định những nguyên tắc và hướng tuyển chọn công nhân vào bổ túc và đào tạo thợ mới taị các cơ sở sản xuất quốc doanh, các công trường kiến thiết cơ bản và đi học nghề ở nước bạn

Ngày ban hành: 10/06/1959

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 29/LĐ-TT

Thông tư quy định thạm thời chế độ học nghề

Ngày ban hành: 20/11/1958

Ngày có hiệu lực: 20/11/1958

Thông tư 20/LĐ-TCCB

Thông tư quy định trách nhiệm của địa phương trong công tác bổ túc nghề nghiệp cho công nhân và đào tạo thợ mới

Ngày ban hành: 23/06/1958

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 18-TT/LB

Thông tư quy định chi tiết các quyền lợi của dân công đã được ghi trong ĐIều lệ số 339-TTg ngày 27/7/1957

Ngày ban hành: 23/09/1957

Ngày có hiệu lực: 27/07/1957

Thông tư 17-TT/DC

Thông tư giải thích việc thi hành bản Điều lệ tạm về huy động và sử dụng dân công trong thời hoà bình kiến thiết

Ngày ban hành: 12/09/1957

Ngày có hiệu lực: