Loại văn bản: Công văn, Năm 1951 đến 1960 có : 3 văn bản

Công văn /BCT

Công văn về một số biện pháp cụ thể trong khi tiến hành cải tạo nhà quản lý đối với nhà cửa cho thuê của các tôn giáo

Ngày ban hành: 25/08/1960

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1164/LĐ-NC

Công văn về việc miễn nghia vụ dân công cho công nhân các xí nghiệp công tư hợp doanh

Ngày ban hành: 08/08/1960

Ngày có hiệu lực:

Công văn 2477/NC

Công văn về việc tuyển dụng người vào biên chế và sử dụng nhân viên phụ động hợp đồng

Ngày ban hành: 20/06/1959

Ngày có hiệu lực: