Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 1961 đến 1970 có : 45 văn bản

Nghị quyết Không số

Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngày ban hành: 05/06/1970

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 128/TT-LB

Thông tư hướng dẫn việc thi hành chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân, viên chức đối với tài sản của Nhà nước

Ngày ban hành: 24/07/1968

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 15/LĐ/TT

Thông tư Quy định những biện pháp nhằm ngăn chặn tai nạn lao động chết đuối

Ngày ban hành: 31/08/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 3/TT-LB

Thông tư về việc ban hành mẫu sổ sách công nhân, viên chức

Ngày ban hành: 21/02/1962

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 2-LĐ/TT

Thông tư hướng dẫn xúc tiến công tác tuyển dụng công nhân, viên chức ở các xí nghiệp theo Chỉ thị số 2477/NC ngày 20/6/59 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 161/CP ngày 12/10/1961 của Hội đồng Chính phủ

Ngày ban hành: 12/02/1962

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 21-LĐ/TT

Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn việc tuyển dụng nhân công làm tạm thời và việc ký kết hợp đồng lao động giữa đơn vị sử dụng và nhân công

Ngày ban hành: 08/11/1961

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 15-LĐ/TT

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch bổ sung nhân công và kế hoạch tuyển sinh, đào đạo công nhân kỹ thuật

Ngày ban hành: 10/08/1961

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 14-LĐ/TT

Thông tư bổ sung Thông tư số 12/LĐ/Thông tư ngày 20/5/1960 về việc đăng ký thợ và lao động ngoài biên chế Nhà nước

Ngày ban hành: 05/07/1961

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 13-LĐ/TT

Thông tư bổ sung Thông tư số 10-LĐ/Thông tư ngày 16/5/1960 về việc hướng dẫn cấp sổ lao động

Ngày ban hành: 01/07/1961

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 5/LĐ/TT

Thông tư về đảm bảo an toàn lao động trong việc khai thác đá

Ngày ban hành: 13/02/1961

Ngày có hiệu lực: