Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1961 đến 1970 có : 43 văn bản

Nghị quyết 1011 NQ/TVQH

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Lãnh sự giữa Việt Nam và Mông Cổ

Ngày ban hành: 06/11/1970

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 978 NQ/TVQH

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại và Hiệp định thanh toán giữa Việt Nam và A rập-Xi ri

Ngày ban hành: 19/08/1970

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 886 NQ/TVQH

Nghị quyết phê chuẩn ngân sách năm 1970

Ngày ban hành: 31/03/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 19-LCT

Pháp lệnh sửa đổi Điều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương ngày 23-3-1961

Ngày ban hành: 27/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 18-LCT

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 16-4-1962

Ngày ban hành: 27/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 17-LCT

Pháp lệnh Đặt các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 15/01/1970

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 780 NQ/TVQH

Nghị quyết phê chuẩn việc sửa đổi và thành lập một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước

Ngày ban hành: 11/08/1969

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 626 NQ/TVQH

Nghị quyết về việc tiếp tục thi hành Thuế Nông nghiệp

Ngày ban hành: 14/11/1968

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 05/VH/TV

Thông tư về việc bảo vệ sách và tài liệu chữ Hán, chữ Nôm

Ngày ban hành: 21/02/1964

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 67/VH/XB

Thông tư sửa đổi Thể lệ nộp lưu chiểu ấn loát phẩm đối với các nhà in

Ngày ban hành: 11/03/1963

Ngày có hiệu lực: