Năm 1971 đến 1980 có : 332 văn bản

Thông tư liên tịch 8-TC/VP

Thông tư hướng dẫn thi hành quyết định số 114/CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam

Ngày ban hành: 05/05/1979

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 114

Quyết định về việc xử lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam

Ngày ban hành: 14/03/1979

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 29-CT/TW

Chỉ thị về chính sách áp dụng ở các hợp tác xã thí điểm ở miền nam

Ngày ban hành: 26/12/1977

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 08/TT-LB

Thông tư quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

Ngày ban hành: 19/05/1976

Ngày có hiệu lực: 19/05/1976

Quyết định 738-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 31/12/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 733-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 8 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 30/12/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 665-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành và thay thế 22 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 28/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 664-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 40 tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen

Ngày ban hành: 28/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 143-CP

Quyết định về việc cấp giấy căn cước cho nhân dân trong cả nước

Ngày ban hành: 09/08/1975

Ngày có hiệu lực:

Công ước Không số

Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 23/09/1971

Ngày có hiệu lực: