Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 1971 đến 1980 có : 89 văn bản

Quyết định 738-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 3 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 31/12/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 733-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 8 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 30/12/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 665-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành và thay thế 22 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 28/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 664-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 40 tiêu chuẩn Nhà nước về phụ tùng ôtô, máy kéo, máy điêzen

Ngày ban hành: 28/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 635-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 14/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 619-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 20 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 11/11/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 494-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 14 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 16/10/1975

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 9-TT/LB

Thông tư quy định vùng miền núi khí hậu xấu được ưu đãi trong chế độ đãi ngộ khi ốm đau, mất sức lao động

Ngày ban hành: 30/09/1975

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 237-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 28/07/1975

Ngày có hiệu lực: 01/01/1976

Quyết định 121-KHKT/QĐ

Quyết định ban hành danh mục thiết bị, dụng cụ đo phải qua kiểm định của Nhà nước

Ngày ban hành: 29/04/1975

Ngày có hiệu lực: 01/07/1975