Loại văn bản: Nghị quyết, Năm 1971 đến 1980 có : 77 văn bản

Nghị quyết Không số

Nghị quyết thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981

Ngày ban hành: 26/12/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 362-CP

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 362-CP ngày 29/11/1980 về việc hợp tác sử dụng lao động với các nước xã hội chủ nghĩa.

Ngày ban hành: 29/11/1980

Ngày có hiệu lực: 29/11/1980

Nghị quyết 147-CP

Nghị quyết về cải tiến một bước chế độ làm việc của Hội đồng Chính phủ và các ngành, các cấp

Ngày ban hành: 14/05/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 82-CP

Nghị quyết về điều động và tuyển dụng lao động vào làm việc tại nông trường, lâm trường quốc doanh ở các vùng kinh tế mới

Ngày ban hành: 12/03/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 37-CP

Nghị quyết về những chủ trương và biện pháp lớn nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng và Nghị quyết tháng 1/1980 của Bộ chính trị Trung ương Đảng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1980

Ngày ban hành: 04/02/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 9-CP

Nghị quyết về chính sách lương thực

Ngày ban hành: 09/01/1980

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 86-CP

Nghị quyết về nghĩa vụ bán thịt lợn cho Nhà nước và giá thu mua thịt lợn

Ngày ban hành: 06/05/1975

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 83-CP

Nghị quyết về việc phát triển sản xuất hoa màu

Ngày ban hành: 02/05/1975

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 21-CP

Nghị quyết về tổ chức làm việc 8 giờ liền trong các cơ quan, quân đội và đoàn thể

Ngày ban hành: 20/01/1975

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 15-CP

Nghị quyết về việc việc cải tiến tổ chức y tế địa phương

Ngày ban hành: 14/01/1975

Ngày có hiệu lực: