Năm 1981 đến 1990 có : 2358 văn bản

Hiệp định Không số

Hiệp định khung về các điều kiện và thủ tục ngày 1/7/1990-30/6/1995 giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ về việc Thuỵ Điển cung cấp các nguồn tài trợ với mục đích phát triển cho Việt Nam

Ngày ban hành: 20/12/1990

Ngày có hiệu lực: 01/01/1991

Hiệp định Không số

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Inđônêxia về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật

Ngày ban hành: 21/11/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Austraylia

Ngày ban hành: 14/06/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định văn hoá giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia

Ngày ban hành: 18/05/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia

Ngày ban hành: 18/05/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Italia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ngày ban hành: 18/05/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hoá giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Palestin

Ngày ban hành: 30/04/1990

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Philippin bổ sung danh sách hàng hoá trong các danh mục A và B nêu tại Điều 5 Hiệp định thương mại giữa CP CHXHCNVN và CP CH Philippin ký ngày 9/1/1978

Ngày ban hành: 07/03/1990

Ngày có hiệu lực:

Hiệp định Không số

Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Ngày ban hành: 01/03/1990

Ngày có hiệu lực:

Nghị định thư Không số

Nghị định thư ngăn chặn các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại sân bay phục vụ hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung cho Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng, lam tại Montreal ngày 23/9/1991

Ngày ban hành: 24/02/1988

Ngày có hiệu lực: