Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 1981 đến 1990 có : 356 văn bản

Công văn 22-DN

Công văn về việc tổ chức đánh giá trình độ giáo viên các trường dạy nghề

Ngày ban hành: 25/10/1988

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 277-QĐ

Quyết định Ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 05/10/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Thông tư 1141-KHKT/TĐC

Thông tư hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn

Ngày ban hành: 24/09/1983

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 249-QĐ

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 14/09/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Quyết định 248-QĐ

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 14/09/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Quyết định 209-QĐ

Quyết định ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 30/07/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Quyết định 178-QĐ

Quyết định ban hành mười tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 16/06/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Quyết định 175-QĐ

Quyết định ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 15/06/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1984

Quyết định 84-QĐ

Quyết định ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước

Ngày ban hành: 04/04/1983

Ngày có hiệu lực: 01/07/1985

Quyết định 21-LĐ/QĐ

Quyết định về việc việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước

Ngày ban hành: 28/01/1983

Ngày có hiệu lực: 28/01/1983