Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Năm 1981 đến 1990 có : 111 văn bản

Hiệp định Không số

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Inđônêxia về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật

Ngày ban hành: 21/11/1990

Ngày có hiệu lực:

Chỉ thị 6-NH/CT

Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng

Ngày ban hành: 22/05/1985

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 4-NH/TT

Thông tư bổ sung chính sách, biện pháp vay vốn đối với cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã ở thành thị làm kinh tế gia đình và giải quyết một số trường hợp khó khăn trong đời sống

Ngày ban hành: 08/04/1985

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 666-VH/QĐ

Quyết định xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá

Ngày ban hành: 01/04/1985

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 10-NH/TT

Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 25/11/1983 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 145-HĐBT ngày 6/2/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Ngày ban hành: 10/12/1983

Ngày có hiệu lực: 10/12/1983

Thông tư liên tịch 118-LB/TT/NgT/NHNN

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 6 Quyết định số 113-HĐBT ngày 10/7/82 của Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp phát triển hàng sản xuất và tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu

Ngày ban hành: 20/09/1983

Ngày có hiệu lực: 20/09/1993

Thông tư 3-NH/TT

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 33-NH/QĐ về chế độ tín dụng, tiền tệ, thanh toán và lãi suất có phân biệt đối với xí nghiệp hoạt động tốt hoặc yếu kém

Ngày ban hành: 09/04/1983

Ngày có hiệu lực:

Quyết định 33-NH/QĐ

Quyết định ban hành Chế độ tín dụng, tiền tệ, thanh toán và lãi suất có phân biệt đối với các xí nghiệp hoạt động tốt hoặc yếu kém

Ngày ban hành: 09/04/1983

Ngày có hiệu lực: 01/04/1983

Quyết định 24-NH/QĐ

Quyết định ban hành thể lệ cho vay đối với cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và xã viên thuộc các tổ chức kinh tế tập thể làm kinh tế gia đình và giải quyết một số trường hợp khó khăn trong đời sống

Ngày ban hành: 06/04/1983

Ngày có hiệu lực: 01/05/1983

Thông tư 34-NH/TT

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân họ gửi về

Ngày ban hành: 10/02/1983

Ngày có hiệu lực: 10/02/1983