Loại văn bản: Nghị quyết, Năm 1981 đến 1990 có : 175 văn bản

Nghị quyết 285/NQ-HĐNN8

Nghị quyết bãi bỏ Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức

Ngày ban hành: 27/09/1990

Ngày có hiệu lực: 03/10/1990

Nghị quyết 279/HĐNN8

Nghị quyết sửa đổi thuế suất của một số nhóm hàng, mặt hàng trong Biểu thuế suất thuế xuất khẩu hàng mậu dịch và Biểu thuế thuế suất nhập khẩu hàng mậu dịch

Ngày ban hành: 28/08/1990

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 159-HĐBT

Nghị quyết về công tác văn hoá thông tin trong thời gian trước mắt

Ngày ban hành: 19/12/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 154-HĐBT

Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp

Ngày ban hành: 14/12/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 138-HĐBT

Nghị quyết về cải tiến chế độ phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương

Ngày ban hành: 19/11/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 384-NQ/HĐNN7

Nghị quyết sửa đổi một số điểm trong bản Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước

Ngày ban hành: 30/08/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 73-HĐBT

Nghị quyết về công tác giáo dục những năm trước mắt

Ngày ban hành: 12/07/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 56-HĐBT

Nghị quyết về những nhiệm vụ cấp bách trong phân cấp quản lý kinh tế

Ngày ban hành: 07/06/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 51-HĐBT

Nghị quyết về một số vấn đề trong công tác khoa học và kỹ thuật năm 1983 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành: 17/05/1983

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 50-HĐBT

Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện

Ngày ban hành: 17/05/1983

Ngày có hiệu lực: