Loại văn bản: Luật, Năm 1981 đến 1990 có : 29 văn bản

Luật 270b-NQ/HĐNN8

Luật Thuế Doanh thu

Ngày ban hành: 08/08/1990

Ngày có hiệu lực: 01/10/1990

Luật 270b-NQ/HĐNN8

Luật Thuế Lợi tức

Ngày ban hành: 08/08/1990

Ngày có hiệu lực: 01/10/1990

Luật 270b-NQ/HĐNN8

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ngày ban hành: 08/08/1990

Ngày có hiệu lực: 01/10/1990

Luật 42-LCT/HĐNN8

Bộ luật Hàng hải

Ngày ban hành: 12/07/1990

Ngày có hiệu lực: 01/01/1991

Luật 41-LCT/HĐNN8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 07/07/1990

Ngày có hiệu lực:

Luật 40-LCT/HĐNN8

Luật Công đoàn

Ngày ban hành: 07/07/1990

Ngày có hiệu lực: 07/07/1990

Luật 39-LCT/HĐNN8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 07/07/1990

Ngày có hiệu lực:

Luật 30-LCT/HĐNN8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ngày ban hành: 02/01/1990

Ngày có hiệu lực:

Luật 29-LCT/HĐNN8

Luật Báo chí

Ngày ban hành: 02/01/1990

Ngày có hiệu lực:

Luật 19-LCT/HĐNN8

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ngày ban hành: 11/07/1989

Ngày có hiệu lực: