Loại văn bản: Pháp lệnh, Năm 1981 đến 1990 có : 47 văn bản

Pháp lệnh 44B-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Lãnh sự

Ngày ban hành: 24/11/1990

Ngày có hiệu lực: 01/01/1991

Pháp lệnh 44-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Thừa kế

Ngày ban hành: 10/09/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 44A-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Hợp đồng lao động

Ngày ban hành: 10/09/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 43-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Đo lường

Ngày ban hành: 16/07/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 38-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính

Ngày ban hành: 24/05/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 37-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 24/05/1990

Ngày có hiệu lực: 01/10/1990

Pháp lệnh 36-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự

Ngày ban hành: 09/04/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 35-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự

Ngày ban hành: 09/04/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 34-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Thuế Tài nguyên

Ngày ban hành: 09/04/1990

Ngày có hiệu lực:

Pháp lệnh 33-LCT/HĐNN8

Pháp lệnh Thanh tra

Ngày ban hành: 01/04/1990

Ngày có hiệu lực: