Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 1991 đến 2000