Năm 2001 đến 2010 có : 12376 văn bản

Thông tư 20/2010/TT-BKHCN

Thông tư quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Ngày ban hành: 29/12/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 19/2010/TT-BKHCN

Thông tư hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân

Ngày ban hành: 28/12/2010

Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

Thông tư 14/2010/TT-BKHCN

Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 26/08/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 07/2010/TT-BKHCN

Thông tư quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm

Ngày ban hành: 09/07/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 07/07/2010

Ngày có hiệu lực: 30/08/2010

Thông tư 06/2010/TT-BKHCN

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 02/07/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 05/2010/TT-BKHCN

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 02/07/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

Ngày ban hành: 25/03/2010

Ngày có hiệu lực:

Thông tư 08/2010/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

Ngày ban hành: 25/03/2010

Ngày có hiệu lực: 10/05/2010

Thông tư 02/2010/TT-BKHCN

Thông tư hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 18/03/2010

Ngày có hiệu lực: