Loại văn bản: Thông tư liên tịch, Năm 2001 đến 2010