Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 2011 đến 2020 có : 705 văn bản

Nghị quyết số 122/2020/QH14

Nghị quyết số 122/2020/QH14 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 121/2020/QH14

Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 120/2020/QH14

Nghị quyết số 120/2020/QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 117/2020/QH14

Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 116/2020/QH14

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 114/2020/QH14

Nghị quyết số 114/2020/QH14 về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 112/2020/QH14

Nghị quyết số 112/2020/QH14 bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết số 105/2020/QH14

Nghị quyết số 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Ngày ban hành: 15/07/2020

Ngày có hiệu lực: 15/07/2020

Nghị quyết 119/2020/QH14

Nghị quyết số 119/2020/QH14 Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 118/2020/QH14

Nghị quyết số 118/2020/QH14 Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực: 19/06/2020