Cơ quan ban hành: Quốc hội, Năm 2011 đến 2020 có : 656 văn bản

Nghị quyết 74/2018/QH14

Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ngày ban hành: 20/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 73/2018/QH14

Nghị quyết số 73/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Ngày ban hành: 14/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 72/2018/QH14

Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội về Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Ngày ban hành: 12/11/2018

Ngày có hiệu lực: 12/11/2018

Nghị quyết 71/2018/QH14

Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày ban hành: 12/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 70/2018/QH14

Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngày ban hành: 09/11/2018

Ngày có hiệu lực:

Nghị quyết 69/2018/QH14

Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Ngày ban hành: 08/11/2018

Ngày có hiệu lực: 08/11/2018

Luật 28/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày ban hành: 15/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 27/2018/QH14

Luật Đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 14/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 26/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày ban hành: 14/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 24/2018/QH14

Luật An ninh mạng

Ngày ban hành: 12/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019