Loại văn bản: Sắc lệnh có : 973 văn bản

Sắc lệnh 094-SL

Sắc lệnh để ông Bùi Thuỷ được từ chức Uỷ viên UBHC Khu Hồng Quảng

Ngày ban hành: 01/12/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 093-SL

Sắc lệnh để ông Trịnh Đình Cung và Bùi Công Bằng được thôi chức Uỷ viên UBHC Khu Tả Ngạn

Ngày ban hành: 01/12/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 092-SL

Sắc lệnh bãi bỏ cấp hành chính Liên khu 3, Liên khu 4 và Khu Tả ngạn

Ngày ban hành: 24/11/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 090-SL

Sắc lệnh cho ông Trần Cung được từ chức Phó chủ tịch UBHC Khu Tả Ngạn

Ngày ban hành: 22/10/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 088-SL

Sắc lệnh cho ông Nguyễn Năng Hách được từ chức Chủ tịch Uỷ ban hành chính Khu Tả Ngạn

Ngày ban hành: 09/10/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 081-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm thiếu tướng Lê Hiến Mai giữ chức Chính uỷ Bộ tư lệnh pháo binh

Ngày ban hành: 15/08/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 069-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Đàm Quang Trung giữ chức Phó tư lệnh Quân khu Tả Ngạn

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 068-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Vĩnh giữ chức Chính uỷ Quân khu bốn

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 067-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Chu Huy Mân giữ chức Chính uỷ Quân khu Tây Bắc

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực:

Sắc lệnh 066-SL

Sắc lệnh bổ nhiệm ông Vũ Nhất giữ chức Phó chính uỷ Quân khu Tây Bắc

Ngày ban hành: 22/04/1958

Ngày có hiệu lực: