Loại văn bản: Quyết định có : 8364 văn bản

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg

Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 09/03/2015

Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Ngày ban hành: 02/03/2015

Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

Quyết định 05/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 12/02/2015

Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

Quyết định 04/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Ngày ban hành: 20/01/2015

Ngày có hiệu lực: 16/03/2015

Quyết định 02/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với kiểm ngư viờn, thuyền viờn tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 thỏng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt quy hoạch truyền dẫn, phỏt súng phỏt thanh, truyền hỡnh đến năm 2020

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Quyết định 63/2014/QĐ-TTg

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phú sự cố tràn dầu ban hành kốm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 thỏng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chớnh phủ

Ngày ban hành: 11/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Quyết định 62/2014/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thỏc, sử dụng thụng tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền

Ngày ban hành: 06/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành ỏn dõn sự trực thuộc Bộ Tư phỏp

Ngày ban hành: 30/10/2014

Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg

Quyết định quy định tiờu chớ hộ chớnh sỏch xó hội được hỗ trợ tiền điện

Ngày ban hành: 30/10/2014

Ngày có hiệu lực: 15/12/2014