Loại văn bản: Nghị định thư có : 11 văn bản

Nghị định thư Không số

Nghị định thư Hội nghị đường sắt biên giới giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Đường sắt nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ngày ban hành: 31/01/1996

Ngày có hiệu lực: 31/01/1996