Loại văn bản: Điều lệ có : 3 văn bản

Điều lệ Không số

Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính thế giới

Ngày ban hành: 15/09/1999

Ngày có hiệu lực: 01/01/2001

Điều lệ Không số

Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (ban hành kèm theo Nghị định 31-Cp ngày 23/1/81 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 20/03/1990

Ngày có hiệu lực: 20/03/1990

Điều lệ Không số

Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá (ban hành kèm theo Nghị định số 197-HĐBT ngày 14/12/1982 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 20/03/1990

Ngày có hiệu lực: 20/03/1990