Loại văn bản: Nghị quyết có : 1565 văn bản

Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14

Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1029/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1029/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1028/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1028/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1027/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1026/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1026/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020

Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày ban hành: 22/10/2020

Ngày có hiệu lực: 22/10/2020