Loại văn bản: Hiến chương có : 1 văn bản

Hiến chương Không số

Sửa đổi Hiến chương của Liên minh viễn thông quốc tế

Ngày ban hành: 06/11/1998

Ngày có hiệu lực: 01/01/2000