Loại văn bản: Luật có : 407 văn bản

Luật 15/2017/QH14

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 14/2017/QH14

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 13/2017/QH14

Luật cảnh vệ

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 11/2017/QH14

Luật trợ giúp pháp lý

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 10/2017/QH14

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 09/2017/QH14

Luật Du lịch

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 08/2017/QH14

Luật Thủy lợi

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 06/2017/QH14

Luật đường sắt

Ngày ban hành: 16/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 05/2017/QH14

Luật quản lý ngoại thương

Ngày ban hành: 12/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018