Loại văn bản: Luật có : 395 văn bản

Luật 03/2016/QH14

Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ngày ban hành: 22/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 02/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 18/11/2016 Tín ngưỡng, tôn gióa

Ngày ban hành: 18/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 01/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2016 Đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 17/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

Luật 108/2016/QH13

Luật điều ước quốc tế

Ngày ban hành: 09/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Luật 106/2016/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 105/2016/QH13

Luật dược

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 103/2016/QH13

Luật Báo chí

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 102/2016/QH13

Luật trẻ em

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017