Loại văn bản: Luật có : 419 văn bản

Luật 18/2017/QH14

Luật Thủy sản

Ngày ban hành: 21/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 17/2017/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Ngày ban hành: 20/11/2017

Ngày có hiệu lực: 15/01/2018

Luật 16/2017/QH14

Luật Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 15/11/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Luật 15/2017/QH14

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày ban hành: 21/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 14/2017/QH14

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 13/2017/QH14

Luật cảnh vệ

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 11/2017/QH14

Luật trợ giúp pháp lý

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 10/2017/QH14

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 09/2017/QH14

Luật Du lịch

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 08/2017/QH14

Luật Thủy lợi

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018