Loại văn bản: Luật có : 419 văn bản

Luật 12/2017/QH14

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

Ngày ban hành: 19/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 06/2017/QH14

Luật đường sắt

Ngày ban hành: 16/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 05/2017/QH14

Luật quản lý ngoại thương

Ngày ban hành: 12/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 04/2017/QH14

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành: 12/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 03/2016/QH14

Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ngày ban hành: 22/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 02/2016/QH14

Luật số 02/2016/QH14 của Quốc hội ngày 18/11/2016 Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày ban hành: 18/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 01/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2016 Đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 17/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

Luật 108/2016/QH13

Luật điều ước quốc tế

Ngày ban hành: 09/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016