Loại văn bản: Văn bản hợp nhất có : 81 văn bản

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đấu thầu

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đầu tư

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH Bộ luật lao động

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH Luật kiểm toán độc lập

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH Luật bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015