Loại văn bản: Thông tư liên tịch có : 1886 văn bản

Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL

Thụng tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phớ thực hiện Chương trỡnh Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020

Ngày ban hành: 30/07/2014

Ngày có hiệu lực:

Thông tư liên tịch 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Thụng tư quy định Bảng giỏ tài sản hạ tầng đường bộ

Ngày ban hành: 29/07/2014

Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

Thông tư liên tịch 96/2014/TTLT-BTC-BCA

Thụng tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phớ thực hiện Chương trỡnh mục tiờu quốc gia phũng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015

Ngày ban hành: 17/07/2014

Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

Thông tư liên tịch 95/2014/TTLT-BTC-BCA

Thụng tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phớ thực hiện Chương trỡnh mục tiờu quốc gia phũng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015

Ngày ban hành: 17/07/2014

Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP

Thụng tư hướng dẫn lập dự toỏn, quản lý, sử dụng và quyết toỏn kinh phớ ngõn sỏch nhà nước bảo đảm cho cụng tỏc xõy dựng văn bản quy phạm phỏp luật và hoàn thiện hệ thống phỏp luật

Ngày ban hành: 14/07/2014

Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thụng tư hướng dẫn quản lý tài chớnh Chương trỡnh đổi mới cụng nghệ quốc gia đến năm 2020

Ngày ban hành: 18/06/2014

Ngày có hiệu lực: 04/08/2014

Thông tư liên tịch 66/2014/TTLT-BQP-BTC

Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 thỏng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chớnh phủ quy định về chế độ, chớnh sỏch và cụng tỏc bảo đảm đối với tổ chức, cỏ nhõn làm nhiệm vụ tỡm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày ban hành: 13/06/2014

Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Thụng tư hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuờ khai thỏc kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước

Ngày ban hành: 09/05/2014

Ngày có hiệu lực: 24/06/2014

Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP

Thụng tư hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phỏt trang phục của Trợ giỳp viờn phỏp lý

Ngày ban hành: 08/05/2014

Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Thụng tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chớnh đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày ban hành: 25/04/2014

Ngày có hiệu lực: 16/06/2014