Loại văn bản: Thông tư liên tịch có : 1886 văn bản

Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 thỏng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về một số chớnh sỏch ưu đói, khuyến khớch đầu tư và quản lý, khai thỏc cụng trỡnh cấp nước sạch nụng thụn

Ngày ban hành: 31/10/2014

Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC

Thụng tư quy định về phương phỏp tớnh giỏ cơ sở; cơ chế hỡnh thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bỡnh ổn giỏ và điều hành giỏ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 thỏng 9 năm 2014 của Chớnh phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày ban hành: 29/10/2014

Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Thụng tư hướng dẫn ghi nhón hàng húa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gúi sẵn

Ngày ban hành: 27/10/2014

Ngày có hiệu lực: 19/12/2014

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGD?T-BTC

Thụng tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 thỏng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chớnh phủ Quy định chớnh sỏch hỗ trợ chi phớ học tập đối với sinh viờn là người dõn tộc thiểu số học tại cỏc cơ sở giỏo dục đại học

Ngày ban hành: 15/10/2014

Ngày có hiệu lực: 28/11/2014

Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT

Thụng tư hướng dẫn thực hiện giỏ cước vận tải bằng xe ụ tụ và giỏ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày ban hành: 15/10/2014

Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

Thụng tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thụng tư liờn tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ

Ngày ban hành: 15/10/2014

Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

Thụng tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 thỏng 5 năm 2013 của Chớnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Phỏp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hựng"

Ngày ban hành: 10/10/2014

Ngày có hiệu lực: 25/11/2014

Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT

Thụng tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phớ thực hiện Đề ỏn thụng tin, tuyờn truyền về số húa truyền dẫn, phỏt súng truyền hỡnh mặt đất

Ngày ban hành: 03/10/2014

Ngày có hiệu lực: 20/11/2014

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thụng tư quy định mó số và tiờu chuẩn chức danh nghề nghiệp viờn chức chuyờn ngành khoa học và cụng nghệ

Ngày ban hành: 01/10/2014

Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thụng tư hướng dẫn quản lý tài chớnh của Chương trỡnh hỗ trợ phỏt triển doanh nghiệp khoa học và cụng nghệ và tổ chức khoa học và cụng nghệ cụng lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trỏch nhiệm

Ngày ban hành: 23/04/2014

Ngày có hiệu lực: 08/06/2014