Loại văn bản: Thông tư liên tịch có : 1886 văn bản

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT

Thụng tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chớnh sỏch cỏn bộ, cụng chức, viờn chức người dõn tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 thỏng 01 năm 2011 của Chớnh phủ về cụng tỏc dõn tộc

Ngày ban hành: 11/09/2014

Ngày có hiệu lực: 11/11/2014

Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 25/12/2013

Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP

Thông tư quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 13/12/2013

Ngày có hiệu lực: 30/01/2014

Thông tư liên tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 13/12/2013

Ngày có hiệu lực: 01/02/2014

Thông tư liên tịch 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

Ngày ban hành: 18/11/2013

Ngày có hiệu lực: 05/01/2014

Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ngày ban hành: 15/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Ngày ban hành: 15/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Thông tư liên tịch 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

Ngày ban hành: 18/10/2013

Ngày có hiệu lực: 02/12/2013

Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

Ngày ban hành: 25/09/2013

Ngày có hiệu lực: 10/11/2013

Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"

Ngày ban hành: 19/09/2013

Ngày có hiệu lực: 05/11/2013