Loại văn bản: Thông tư liên tịch có : 1886 văn bản

Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Thông tư hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Ngày ban hành: 30/12/2013

Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 26/12/2013

Ngày có hiệu lực: 14/02/2014

Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Ngày ban hành: 18/11/2013

Ngày có hiệu lực: 03/01/2014

Thông tư liên tịch 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 14/11/2013

Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

Thông tư liên tịch 36/2013/TTLT-BYT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Ngày ban hành: 11/11/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC

Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Ngày ban hành: 18/10/2013

Ngày có hiệu lực: 15/12/2013

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BCA-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011

Ngày ban hành: 04/10/2013

Ngày có hiệu lực: 09/11/2013

Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày có hiệu lực: 01/12/2013

Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày ban hành: 28/08/2013

Ngày có hiệu lực: 06/11/2013

Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Thông tư hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành: 22/08/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014