Hiến pháp Không số

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Ngày ban hành: 08/12/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Hiến pháp 68-LCT/HĐNN8

Hiến pháp năm 1992

Ngày ban hành: 18/04/1992

Ngày có hiệu lực: 18/04/1992

Hiến pháp 248-LCT

Hiến pháp năm 1980

Ngày ban hành: 19/12/1980

Ngày có hiệu lực: 19/12/1980

Hiến pháp 1-SL

Hiến pháp năm 1960

Ngày ban hành: 01/01/1960

Ngày có hiệu lực: 01/01/1960

Hiến pháp Không số

Hiến pháp năm 1946

Ngày ban hành: 09/11/1946

Ngày có hiệu lực:

Luật 03/2016/QH14

Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ngày ban hành: 22/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 02/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 18/11/2016 Tín ngưỡng, tôn gióa

Ngày ban hành: 18/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Luật 01/2016/QH14

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội ngày 17/11/2016 Đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 17/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

Luật 108/2016/QH13

Luật điều ước quốc tế

Ngày ban hành: 09/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 104/2016/QH13

Luật tiếp cận thông tin

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Luật 105/2016/QH13

Luật dược

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật 106/2016/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật 107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 06/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Luật 102/2016/QH13

Luật trẻ em

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Luật 103/2016/QH13

Luật Báo chí

Ngày ban hành: 05/04/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

Ngày ban hành: 23/12/2014

Ngày có hiệu lực: 05/06/2015

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 30/01/2014

Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày ban hành: 23/12/2013

Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 17/07/2013

Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Ngày ban hành: 29/03/2013

Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ngày ban hành: 24/10/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 23/07/2012

Ngày có hiệu lực: 01/09/2012

Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 25/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 25/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Ngày ban hành: 11/04/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Nghị quyết 35/2017/QH14

Nghị Quyết số 35/2017/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Ngày ban hành: 12/06/2017

Ngày có hiệu lực: 12/06/2017

Nghị quyết 34/2017/QH14

Nghị quyết số 34/2017/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ngày ban hành: 08/06/2017

Ngày có hiệu lực: 08/06/2017

Nghị quyết 378/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 4/5/2017 về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Ngày ban hành: 04/05/2017

Ngày có hiệu lực: 04/05/2017

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 17/4/2017 về quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Ngày ban hành: 17/04/2017

Ngày có hiệu lực: 01/06/2017

Nghị quyết 359/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 359/NQ-UBTVQH14 ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

Ngày ban hành: 05/04/2017

Ngày có hiệu lực: 05/04/2017

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14

Nghị Quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

Ngày ban hành: 14/03/2017

Ngày có hiệu lực: 20/05/2017

Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Ngày ban hành: 19/01/2017

Ngày có hiệu lực: 19/01/2017

Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức

Ngày ban hành: 11/01/2017

Ngày có hiệu lực: 01/03/2017

Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14

Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

Ngày ban hành: 11/01/2017

Ngày có hiệu lực: 01/03/2017

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đầu tư

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Đấu thầu

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

Ngày ban hành: 05/12/2016

Ngày có hiệu lực: 05/12/2016

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 28/04/2016

Ngày có hiệu lực: 28/04/2016

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH Luật đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH Luật luật sư

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH Luật Công an nhân dân

Ngày ban hành: 31/12/2015

Ngày có hiệu lực: 31/12/2015