ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 613/2018/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình 524/TTr-CP ngày 25/10/2018 của Chính phủ    đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Tờ trình số 1767/TTr-KTNN ngày 05/12/2018 của Kiểm toán nhà nước đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình số 16/TTr-TANDTC ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị     xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Báo cáo số 1923/BC-UBPL14  ngày 07/12/2018 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

b) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

2. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) theo quy trình tại một kỳ họp: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

3. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019):

a) Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

b) Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

 

STT

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan  chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

  1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

BST do UBTVQH  thành lập

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Nội vụ

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán  nhà nước

Ủy ban Tài chính, ngân sách

UBPL,UBKT, UBTP

  1.  

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chính phủ

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Kinh tế

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

  1.  

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

Ủy ban  Tư pháp

HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các dự án luật tại Điều 1 của Nghị quyết này bám sát yêu cầu trong các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

2. Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, ngân sách phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình đôn đốc việc chuẩn bị dự án, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra theo phân công tại Điều 2 của Nghị quyết này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân