ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 625/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  10  tháng 01  năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền

thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 560/TTr-CP ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 1991/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2

1. Thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau:

a) Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 người của xã Thường Phước 2 vào xã Thường Thới Tiền;

b) Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 người của xã Thường Thới Tiền vào xã Thường Phước 2;

c) Thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở toàn bộ 15,83 km2 diện tích tự nhiên và 17.496 người của xã Thường Thới Tiền sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Địa giới hành chính thị trấn Thường Thới Tiền: Đông giáp xã Thường Lạc; Tây và Bắc giáp xã Thường Phước 2; Nam giáp xã Long Khánh A và tỉnh An Giang.

2. Sau khi thành lập thị trấn Thường Thới Tiền: 

a) Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Địa giới hành chính xã Thường Phước 2: Đông giáp xã Thường Lạc; Tây giáp tỉnh An Giang, Bắc giáp xã Thường Phước 1 và xã Thường Thới Hậu A; Nam giáp thị trấn Thường Thới Tiền;

b) Huyện Hồng Ngự có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã và 01 thị trấn;

c) Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 144 đơn vị hành chính cấp xã gồm 118 xã, 17 phường và 09 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính) theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Thường Thới Tiền phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 3415

 

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

      Nguyễn Thị Kim Ngân