• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/01/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 001-SL NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ sắc lệnh số 261 - SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành lập Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1

Nay bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quỳ giữ chức Tổng thanh tra phó Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ.

 

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.