• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/01/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 005-SL NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Căn cứ sắc lệnh số 221-SL ngày 22 tháng 2 năm 1955 thành lập khu Hồng Quảng;

Xét việc điều chỉnh địa giới khu Hồng Quảng có lợi cho sinh hoạt của nhân dân và sự lãnh đạo công tác của địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được Hội đồng Chính phủ đồng ý;

RA SẮC LỆNH :

 

Điều 1

Huyện Đông Triều trước đây đặt vào khu Hồng Quảng, nay trả về tỉnh Hải Dương.

 

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.