• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 27/02/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 015-SL NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ tình hình vật giá và tiền tệ đã căn bản ổn định, và nền kinh tế quốc dân ở miền Bắc Việt Nam hiện nay đang trên đà phát triển sau những thắng lợi lớn trong thời kỳ khôi phục kinh tế và của năm đầu của kế hoạch ba năm;

Xét thấy cần thiết phải củng cố tiền tệ thêm một bước để đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, nhằm củng cố miền Bắc Việt Nam hơn nữa về mọi mặt, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

 

Điều 1

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được phép phát hành tiền mới.

Tiền mới phát hành gồm có giấy bạc các loại 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 1 hào và các loại tiền 5 xu, 2 xu, 1 xu bằng kim khí hoặc bằng giấy.

 

Điều 2

Đơn vị tiền tệ thay đổi theo tỷ lệ một đồng tiền Ngân hàng mới ăn một nghìn đồng tiền Ngân hàng cũ.

 

Điều 3

Theo tỷ lệ trên đây, thu đổi các loại giấy bạc Ngân hàng cũ.

 

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành.