• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/03/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 016-SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá họp thứ 8;

Căn nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 4 tháng 12 năm 1958;

RA SẮC LỆNH :

 

Điều 1

Nay thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước thuộc Hội đồng Chính phủ và có quyền hạn, trách nhiệm ngang một Bộ.

 

Điều 2

U ỷ ban Khoa học Nhà nước có nhiệm vụ giúp Chính phủ xây dựng và lãnh đạo công tác khoa học về mọi mặt, nhằm phục vụ sự nghiệp kiến thiết xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sồng vật chất và văn hoá của nhân dân, phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà và sự nghiệp hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc.

 

Điều 3

Uỷ ban Khoa học Nhà nước gồm có Chủ nhiệm, một số Phó chủ nhiệm,

Tổng thư ký và một số Uỷ viên.

 

Điều 4

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Uỷ ban khoa học Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

Điều 5

Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.