• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/03/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 017-SL NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá họp thứ 8, nâng Ban Dân tộc thành Uỷ ban Dân tộc thuộc Hội đồng Chính phủ và có quyền hạn trách nhiệm ngang một Bộ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Uỷ ban Dân tộc có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu và thực hiện chính sách dân tộc nhằm tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng tương trợ, và tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số tiến bộ mau chóng về mọi mặt theo chủ nghĩa xã hội.

 

Điều 2

Uỷ ban Dân tộc gồm có Chủ nhiệm, một số Phó chủ nhiệm và Uỷ viên chọn theo thành phần các dân tộc trong nước.

 

Điều 3

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

Điều 4

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Sắc lệnh này.