• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/03/1959

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 020-SL NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ sắc lệnh số 198 - SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Căn cứ sắc lệnh số 263-SL ngày 1 tháng 7 năm 1956 thành lập khu tự trị Việt Bắc;

Căn cứ luật số 110-SL/LT2 ngày 31 tháng 5 năm 1958 tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 1958 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

 

Điều 1

Nay bãi bỏ cấp hành chính khu Lào-Hà-Yên, sát nhập tỉnh Hà Giang vào khu tự trị Việt Bắc, và tạm thời đặt tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ.

 

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.