• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/07/2001
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2004

NGHỊ ĐỊNH THƯ

CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, dưới đây được gọi là hai Bên ký kết,

Căn cứ vào khoản 2 Điều 21 của Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ký ngày 24 tháng 2 năm 1996,

Đã cùng nhau thoả thuận sửa đổi, bổ sung như sau:

 

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Hiệp định:

1. Việc vận chuyển hàng hoá và hành khách qua lại giữa hai nước phải được tiến hành qua các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính đã được hai bên thống nhất. Các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định thư thực hiện “Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào”. Việc qua lại của người và phương tiện qua các cặp cửa khẩu phụ do hai tỉnh biên giới thoả thuận.

Việc vận chuyển này do các doanh nghiệp vận tải của hai nước được thành lập theo pháp luật của nước mình thực hiện bằng phương tiện vận tải đường bộ đã được đăng ký tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

2. Hai bên có quyền lợi và cơ hội ngang nhau trong vận chuyển hàng hoá và hành khách song phương giữa hai nước.

3. Những vấn đề liên quan đến vận tải đường bộ giữa hai nước như tổ chức và hình thức vận tải, tuyến đường vận chuyển, thủ tục giao nhận, xếp dỡ, kho bãi, đại lý vận tải, phí giao thông sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của hai Bên ký kết thoả thuận.

 

Điều 2.

Nghị định thư này và Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào được xem như một văn bản pháp lý điều chỉnh các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hoá qua lại giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

 

Điều 3.

Nghị định thư này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Hiệu lực của Nghị định thư được mặc nhiên kéo dài thêm một kỳ là 03 năm tiếp theo, nếu 06 tháng trước khi hết hiệu lực không một Bên ký kết nào thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia ý định chấm dứt hiệu lực của Nghị định này.