• Hiệu lực: Chưa ban hành
  • Ngày ban hành: 23/04/2007

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 2887/NHNN-KTTC

NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2007

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỐ TIỀN TẠM ỨNG NỘP THUẾ TNDN ĐANG THEO DÕI TRÊN TK 3531

 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp         

 

Phúc đáp Công văn số 126/NHNN- ĐTH4 ngày 30/3/2007 của Ngân hàng Nhà Nước(NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý hạch toán số tiền tạm ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng quý trên tài khoản 3531“Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS), NHNN hướng dẫn xử lý như sau:

Ngày 17/5/2006 NHNN đã có công văn số 3749/NHNN- KTTC hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế TNDN của QTDCS, theo đó QTDCS thực hiện hạch toán, theo dõi số thuế TNDN tạm nộp hàng Quý trên tài khoản 3531 “Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” hoặc trên tài khoản 4534 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. Trường hợp QTDCS hạch toán, theo dõi số thuế TNDN tạm nộp trên tài khoản 3531, khi có số liệu báo cáo quyết toán thuế của năm tài chính, kế toán thực hiện hạch toán trích nợ tài khoản 69“ Lợi nhuận chưa phân phối” số thuế TNDN phải nộp theo báo cáo quyết toán thuế, đồng thời tất toán số thuế TNDN đã tạm nộp trên tài khoản 3531 “Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” chuyển sang tài khoản 4534 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”. Thực hiện chuyển đổi tài khoản theo Công văn số 1135/NHNN-KTTC ngày 05/02/2007, để đảm bảo nhất quán phương pháp kế toán thuế TNDN của năm 2007 theo hướng dẫn tại Công văn số 1825/NHNN- KTTC ngày 09/3/2007 “V/v Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của QTDCS”, QTDCS xử lý hạch toán số tiền tạm ứng nộp thuế TNDN hàng quý đang theo dõi trên tài khoản 3531 “Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” như sau:

1.Đối với số tiền tạm ứng nộp thuế TNDN cho năm tài chính 2006 trở về trước

QTDCS thực hiện xử lý hạch toán số tiền đã tạm ứng nộp thuế TNDN hàng quý đang theo dõi trên tài khoản 3531“Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước” theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3749/NHNN- KTTC hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế TNDN của QTDCS ngày 17/5/2006 của NHNN.

2. Đối với số tiền tạm ứng nộp thuế TNDN cho năm tài chính 2007

Căn cứ vào chứng từ đã hạch toán số tiền tạm nộp thuế TNDN cho năm tài chính 2007 đang theo dõi trên tài khoản 3531, kế toán lập phiếu chuyển khoản, hạch toán:

                      

Số thuế đã tạm nộp quý I/2007

Nợ TK 8331- Chi phí thuế TNDN hiện hành

                      Có TK 4534- Thuế TNDN

Đồng thời, kế toán hạch toán:

Số thuế đã tạm nộp quý I/2007

Nợ TK 4534- Thuế TNDN

Có TK 3531- Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý số tiền thuế TNDN đã tạm nộp đang hạch toán, theo dõi trên tài khoản 3531“Tạm ứng nộp ngân sách nhà nước”để đảm bảo nhất quán phương pháp kế toán thuế TNDN của năm 2007 theo Công văn 1825/NHNN- KTTC ngày 09/3/2007 “V/v Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của QTDCS” của NHNN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Kế toán- Tài chính) để kịp thời xử lý.

 

 

 

TL.THỐNG ĐỐC

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hương