• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2017

         UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                      Số: 359/NQ-UBTVQH14

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày   5    tháng  4  năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách

khóa XIV tỉnh Quảng Ninh

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                                                      

          Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;

          Căn cứ Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát;

          Căn cứ Biên bản kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ngày 18 tháng 3 năm 2017;

          Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bà Đỗ Thị Lan giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Quảng Ninh.

          Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Đỗ Thị Lan được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.

          Điều 3. Các ông (bà): Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và bà Đỗ Thị Lan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBTVQH (để báo cáo);

- Ban TC TW (để phối hợp);

- Văn phòng Quốc hội (KHTC, HC, QT,

VP Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh);

- Tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ

tỉnh Quảng Ninh;

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân